Appelbunne

Anderhalf Pund jrön Bunne

E Pund Äppel

En klein Öllich

E jot Stöck Botter oder Majarin

Salz

Zucker

 

De Bunne schnibbele, Fett en der Kessel, Bunne un Öllich dobeidun. Dat janze e paar Minutte schwenke un dann salze. De Äppel schelle, en Stöckelcher schnigge un op de Bunne dun. Zuckere, met jet Wasser anjeeße un en half Stund köchele loße.

***

Frech wie Bunnestrüh!