Jedeckte Appeltaat

För der Deich:
300 Jramm Mähl
200 Jramm Botter
75 Jramm Zucker, en Ei
E Teelöffelche Backpulver

För drop:
Zwei Pund Äppele
100 Jramm Zucker
100 Jramm Rusinge
Jet Kaniel, un en Eijäl för zo bestriche
 

Wat zum Deich jehöt, knedde un kalt stelle. Mer lät en Springform met dem halven Deich us, un mät ne huhe Rand. Vun däm Reß mät mer en Deckplaat. Op dä Boddem kütt jet jerevve Brut, dann de Äppel met däm Zucker, däm Kaniel un dä Rusinge. De Deckplaat weed dann dropjepapp un met Eijäl bestriche, Bevör mer dä Koche dann en der wärme Ovve deit, mäht mer met ener Jaffel e paar Löcher en der Deckel.

***

Su e Bützje vun enem Nützje, jo dat schmeck wie Appeltaat!