Fridachsesse

Vier Salzhirring (Aaachjevve, dat mer och Zwei Melcher hät)

E paar Pefferköner

E paar Salzköner

Ein bes zwei Döppe Rohm

Zwei jroße Öllich

Quallmänner vun zwei Pund Ädäppele

 

De Hirring usnemme (de Melcher en e Döppe met Wasser dun). De Huck aftrecke, der Stätz un der Kopp afschnigge, de Jröt erusnemme, dann wässere (domet se nit zo salzich sin). En der Zick de Melcher durch en Seih dröcke, ne Ring jeschnedde Öllich dobeidun un de Zaus üvver de jewässerte Hirring schödde. Zwei bes drei Dach durchtrecke loße un Fridachs met fresch jekochte Quallmänner op der Desch brenge.

***

Fridachskoß es half Koß