Jans

En schön nit zo ahle Jans (sechs bes aach Pund schwer)

Salz

Vier Eßlöffel Mähl

 

De Jans jot wäsche un afdrüjje, enne un usse met Salz afrieve.

Der Backovve op zweihundertzwanzich Jrad enstelle un de Jans met der Bruß op de Roß läje un en der Ovve däue. De Fettpann met enem halve Liter Wasser fölle un drungerstelle. Noh ner dreiveedel Stund de Jans op der Rögge drihe un met ener Jaffel unger de Flöjele steche, domet et Fett erusläuf. Dann met der Temperatur op hundertaachzich Jrad zoröckjon, un de Jans noch ens zwei bes zweienhalf Stund brötsche loße. Immer lore dat jenoch Wasser en der Fettpann es. Es de Jans jar, de Fettpann erusnemme, et Fett afschödde un de Pann op der Häd stelle. Us däm Reß Fett un dem Mähl met Wasser en schön brung Zaus maache un e jot veedel Stündche köchele loße. Met Salz afschmecke un, wann et nüdich es, noch jet Fett dodrungerröhre.

***

Lecker met Kuschteie un rudem Kappes