Enjebrannte Jreßzupp

E Liter jot Fleischbröh

Sibbe Eßlöffel Jreß

Zwei Eßlöffel Botter (Majarin)

Ne Jutsch Maggi

 

De Jreß em Fett jäl wäde loße. De Fleischbröh anschödde un de Zupp en half Stund op kleiner Flamm koche loße. Met Salz un eventuell noch met enem Stöckelche Botter afschmecke.

***

Ärmelücksesse!