Markklösjer

50 - 100 Jramm Mark vum Ooß

Ein bes zwei Eier

Ein bes zwei Brütcher

Jerevve Brut

Salz

Muskat

 

Dat Mark en enem Pännche usbrode un durch en Seih op de enjeweichte un usjedröckte Brütcher jevve. Ei, jet Salz un der Muskat dobeidun un jot verröhre. Sulang jerevve Brut dobeidun, bes mer met de Häng klein Klösjer maache kann. De Klösjer dann en de kochende Fleischzupp dun un langsam köchele loße, bes se bovven schwemme.

***

Möht dat jetz nit Euroklösjer heiße?