Öllichzupp

Zwei Pund Öllich
Ne Liter Fleischbröh
Zwei Eßlöffel Öl
Salz
Schwatze Peffer

Öllich en Ringelcher schnigge un em Öl jäl brode loße. Dann öntlich Salz un schwatze Peffer drüvver dun, de heiße Bröh anschödde un en jot half Stund koche loße, eventuell noch jet Bröh nohschödde.

***

Dat jitt Luff!