Röbstillcher

Sechs bes aach Bündcher Röbstill

Botter

Mähl

Jet Milch

Ne Ädappel

Salz

Muskat 

De Blättcher vun däm Jemös afstriefe, un de Stillcher fing schnigge. Met winnich Wasser weich koche. Botter met enem besje Mähl schmelze un dat janze met half Jemösbröh un half Milch röhre.
Dat Janze weed dann met Muskat afjeschmeck.

***

Hä liet Jott ne jode Mann sin und Röbe jot Jemös!

Met Woosch un Fleisch schmeck dat natörlich besser.