Rude Kappes

Zwei Pund rude Kappes

Ein bes zwei Eßlöffel Schmalz (Jänsefett)

E Lobeerblatt

Nelkepeffer

Salz

En kleine Öllich

Ne Schoß Essich

E jot Pund Boskop

Zucker 

Dä Kappes fing schnigge un jot wäsche. Em Kessel et Fett schmelze loße. Dä jot afjelaufene Kappes dobeidun un tireck met dem Essich bejeeße. Dann jet Salz, dat Lorbeerblatt, dä Nelkepeffer un dat Öllich zojevve, un all dat koche loße. Noh ner halve Stund met jet Zucker de jeschelte un jeschneddene Äppel op dä Kappes dun un noch e Veddelstündche dämpe loße. Zom Schluss sößsoor afschmecke.

***

Rut un Jrön sin jo „in“.