Schavu met Ooßefleisch

Zwei Pund Schavu

Zwei Eßlöffel Botter (Majarin)

Zwei Eßlöffel Mähl

750 Jramm Ooßefleisch jekoch

Un dovun jet Bröh

Zwei Pund Ädäppele 

Schavu zerschnigge un die decke Rebbe fottschmieße. Jot wäsche un dann en enem Kessel met heißem Salzwasser koche, afschödde, usdröcke un met enem Metz kleinhacke. Us däm Fett un dem Mähl en hell Schwetz maache un met Bröh opfölle. Jot usköchele loße, Schavu drunger dun un met klein Ädäppele (koot en Botter jeschwenk) un dem Fleisch op der Desch brenge.

***

Dat kütt vum Französische: „Chou de Savoie“. Üvvrijens jitt et och dat Schängwoot „Schavuenjeseech, wenn einer vill Falde hätt.